Комісія природничо-математичних дисциплін
 
Лиховид Людмила Георгіївна - голова комісії природничо-математичних дисциплін, викладач-методист.
Склад комісії:

   1. Лиховид Л.Г.                         8. Ятчука М.В.

   2. Шкандрій Л.Й.                    9. Худицького Ю.П.

    3. Волощинської С.С.             10. Андріюк Н.М.

                   11. Ющука Р.В.

    4. Кривош Ж.В.                      12. Кравчик С.В.

                            5. Зейко С.В.                         13. Заворотинського В.В.

                            6. Чайки Л.П.                         14. Лук'яновича В.В.

                            7. Селівончик Т.В.                17. Дем’янець Л.А.

 
Проблема, над якою працює методична комісія:

 

 

Творче застосування інноваційних методів навчання на заняттях природничо-математичного циклу  та їх реалізація на базі сучасних інформаційних технологій.

Завдання циклової комісії викладачів природничо-математичних дисциплін:

 

1. Координувати науково-методичну та організаційну роботу викладачів комісії, яка б сприяла впровадженню найбільш ефективних форм і методів нвчання.

2. Використати засоби предметів природничо-матиматичного циклу для забезпечення загальноосвітної підгоотовки студентів, розвитку їх пізнавальних здібностей, прищеплення навичок самоосвіти, формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань.

3. Досягти європейського рівня якості освіти, забезпечити потреби спеціальної підготовки студентів та їх майбутньої професійної діяльності у відповідності до вимог Болонського процесу.

4. Удосконалювати науково-методичний рівень викладання предметів, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, нові інноваційні технології.

5. Удосконалювати зміст лекційно-семінарської форми навчання, модульно-рейтингової технології, продовжити дослідження впливу нетрадиційних методів навчання.

6. Створити базу методичних розробок та електронних засобів навчання на електронних носіях.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача

Який навч. заклад закінчив

Стаж

Кваліфікація

Проблемне питання

1

ЛИХОВИД Людмила Георгіївна

математика, вища математика

Луцький педінститут 1973р.

37

 

Спеціаліст вищої категорії, викладач- методист

Пошук шляхів оптимального поєднання форм і методів навчання, зумовлених реформуванням національної освіти.

2

ШКАНДРІЙ Людмила Йосипівна

математика, вища математика

Луцький педінститут 1972р.

45

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні математики.

3

СЕЛІВОНЧИК Тетяна Василівна

математика, вища математика 

Ленінград-ський держ. університет 1991р.

15

Спеціаліст вищої категорії, викладач- методист

Сприяння реалізації державної політики з питань організації науково-методичного забезпечення навчання та підготовки фахівців.

4

КРИВОШ  Жанна Володимирівна

математика, дискретна математика

Львівський університет 1989р.

18

Спеціаліст вищої категорії

Диференційований підхід до оцінювання знань студентів.

5

 

 

 

 

 

6

МАСЮК Людмила Віталіївна

основи  інформат.

Рівненський  державний

гуманітарн. університет

2007 р.

4

Спеціаліст

(Викладач перебуває у декретній відпустці)

7

ВОЛОЩИНСЬКА Світлана Сергіївна

хімія, біологія

Волинський державний університет 2001р.

13

Спеціаліст першої категорії

Екологічне виховання студентів як один із методів активізації їх пізнавальної діяльності.

8

ЯТЧУК Микола Васильович

біологія

Тернопільсь-кий педінститут 1978р.

46

Спеціаліст першої категорії.

Розвиток творчої активності студентів на заняттях з біології.

9

Худицький Юрій Петрович

фізика

ЛНТУ, 2010р.

5

Спеціаліст

Експеримент та його роль у розвитку творчої активності студентів.

10

ЧАЙКА Людмила Петрівна

географія, екологія

Волинський державний університет  1998р.

17

Спеціаліст вищої категорії

Активізація пізнавальної діяльності студентів під час проведення практичних занять з географії .

11

ЗЕЙКО Світлана Володимирівна

екологія

ЛНТУ

2011 р.

-

Спеціаліст

Диференційований підхід до оцінювання знань студентів.

 

 
 

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін об’єднує 12 викладачів, які читають в основному дисципліни загальноосвітньої підготовки – математику, фізику, астрономію, хімію, біологію, географію і екологію. Викладачі комісії виконують важливу місію – це надання повної загальної освіти студентам коледжу. Серед них 58% мають вищу кваліфікаційну категорію. Один викладач має звання ”доцент”,  три викладачі звання ”викладач-методист”  і два - ”старший викладач ”. Отже комісія має достатньо високий рівень професіоналізму педагогів, які ведуть навчання на творчій основі, використовують різні форми активізації пізнавальної діяльності студентів та засоби педагогічної майстерності.  Зокрема, викладач-методист Сличко Л.С. практикує такий нетрадиційний метод організації навчального процесу, як метод проектів, що передбачає розвиток самостійного мислення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати нестандартні рішення. Забезпечення орієнтації на особистість студента, вироблення у нього позитивного ставлення до навчання, забезпечення комфортних умов викладання, розкриття індивідуальних здібностей студентів – таких засад дотримується у роботі викладач Селівончик Т.В.  Кузьмич П.Ф. основою своєї методики вважає не стільки заучування знань, скільки засвоєння методів пізнання, тому вирішальну роль надає практикумам розв’язування задач та проведенням лабораторних досліджень. Для розвитку дослідницької, творчої діяльності, формування критичного мислення студентів, викладач Чайка Л.П. запроваджує на заняттях інтерактивні методи навчання, такі як ділові ігри, брейн-ринги, ”круглі столи”, взаємоінтерв’ю. Викладач Волощинська С.С вважає, що формування екологічної культури, яка має стати способом життя, підвищує інтерес до навчання, сприяє вихованню творчої особистості, здатної використовувати отримані знання для вирішення практичних завдань. Викладачі Кривош Ж. В. та Ятчук М.В. мають досвід проведення інтегрованих занять, наприклад, з інформатики та математики, з біології та математики.

Значна увага викладачами  комісії надається роботі із здібними студентами, що дозволило нашим студентам на обласних олімпіадах з математики три роки підряд показати хороші досягнення: займати призові місця.

В значній мірі зріс відсоток викладачів комісії, які мають навики роботи з комп’ютером. Поліпшення якості викладання здійснюється на основі виданих викладачами посібників, збірників дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій, проспектів, що враховують вимоги програми. Наприклад, викладачі  ще на початку навчального року пропонують студентам проспект ”Готуємося до  іспитів” з основними теоретичними питаннями і зразками практичних завдань, що дозволяє значно полегшити підготовку до екзамену і підвищити її якість.

Крім надання загальної середньої освіти специфіка нашого навчального закладу потребує здійснення допрофесійної підготовки студентів. Дисципліни ж природничо-математичного циклу є засобами формування тих якостей, які необхідні представникам професій, що здобувають наші студенти - системність мислення, здатність бачити всі можливі варіанти і здійснювати вибір оптимального, передбачати наслідки обраних рішень, орієнтація мислення на розв’язання задачі найбільш раціональним шляхом, гнучкість і практичність мислення. Тому зміцнення фундаменту природничо-математичної підготовки студента створює умови для успішного оволодіння фундаментальних та професійно-орієнтованих  дисциплін.

Допомогти ліквідувати прогалини в знаннях, навчити студентів працювати в якісно нових умовах допомагають діагностичні міні-зрізи знань (моніторинг якості шкільної освіти) які викладачі комісії проводять  на початку навчального року. Вони дають змогу в подальшому здійснювати диференційований підхід до навчання.