Відділення спеціальності

275 «Автомобільний транспорт» («Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»)

Завідувач відділення: Гончаренко Олена Олександрівна, викладач вищої категорії, викладач-методист

Телефон: (03352) 5-53-90

Адреса: вул. Заводська, 23, м. Ковель, Волинська обл.

E-mail: kovel_koledg@ukr.net

 

Підготовка фахівців

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ – державний навчальний заклад І рівня акредитації. Згідно з ліцензією (серія АД №072670) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на відділенні готують фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

275 «Автомобільний транспорт». . Галузь знань 27 «Транспорт»;

 

Підготовка фахівців зі спеціальності 275 «Автомобільний транспорт» в Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ здійснюється відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України, освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, яка визначає цілі вищої освіти та професійної підготовки, місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. В 2011 році коледж успішно пройшов повторну акредитацію зі спеціальності 275 «Автомобільний транспорт», що дає право і надалі проводити підготовку фахівців. На сьогодні ліцензований обсяг прийому абітурієнтів за даною спеціальністю становить: на денну форму 30 чоловік, на заочну ‑ 40.

 

Історична довідка

Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ є правонаступником Ковельського машинобудівного технікуму, створеного як самостійний навчальний заклад з вечірньою формою навчання наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 11 вересня 1978 за №228. До 1984 року технікум здійснював підготовку фахівців за такими спеціальностями: 0415 «Ковальсько-штампувальне виробництво» та 0515 «Сільськогосподарські машини». Внаслідок реорганізації навчального закладу з 1984 року ці спеціальності були акредитовані на денній формі навчання. Спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» була ліцензована на базі Ковельського машинобудівного технікуму у 2001 році для студентів денної та заочної форм навчання. З моменту заснування навчального закладу відділення очолювали: Манелюк Б.М., Цехов О.А. З 01.09.2011 року наказом Луцького НТУ №13-18-32 від 01.09.2011 р. на посаду завідувача денним відділенням з посади методиста був переведений Русаков Д.С. У зв’язку із подальшим реформуванням освіти в Україні денне і заочне відділення було об’єднане в одне єдине. З 2018 завідувачем відділення стала  Гончаренко Олена Олександрівна.

 

Про спеціальність

Автомобіль вважається одним з найбільш геніальних винаходів людства. Надійність, швидкість, зручність перевезення пасажирів і вантажів забезпечується різними за призначенням транспортними засобами. Сучасний автомобіль є потужним і швидкісним тяговим засобом, що забезпечує перевезення великовагових вантажів, а також забезпечує швидкісний пасажирський рух, як в межах міста так і за його межами. Він являє собою складний машинний агрегат, обладнаний сучасними автоматичними пристроями керування і контролю.

Обравши спеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», студенти отримають базовий комплекс знань, умінь та навичок професійного рівня щодо обслуговування та ремонту автомобілів, здобудуть освітньо-кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст» та кваліфікацію – «механік».

Програма навчання за даною спеціальністю передбачає підготовку фахівців в галузі 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт».

У процесі здобуття знань студенти, що навчаються, співпрацюють із висококваліфікованими спеціалістами-практиками, які передають їм вміння, досвід, діляться секретами педагогічної та виробничої діяльності.

У процесі навчання, навчальної, виробничої і переддипломної практик студент отримує необхідні знання, вміння та практичні навички діяльності різних рівнів у сфері автомобільного транспорту, бере участь у реальному виробництві, привчається до підприємницької діяльності.

Фахівець орієнтований на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт та виробництво автомобілів. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, ремонтних службах, тому під час навчання викладачі коледжу звертають особливу увагу на конструктивні особливості унікального устаткування: механічних, електричних, пневматичного, агрегатів, установок, апаратів, приладів на автомобілях; правила ремонту і обслуговування унікального устаткування й технологічний процес його ремонту.

Перелік первинних посад, які може обіймати випускник:

3115 Механік;

3115 Механік автомобільної колони (гаража);

3115 Механік з ремонту транспорту;

3115 Механік дільниці;

3115 Механік цеху;

3115 Механік виробництва;

3115 Технік-конструктор (механіка);

3115 Технік-технолог (механіка).

Наші випускники мають змогу продовжити навчання за скороченим терміном без сертифікатів ЗНО у будь-якому виші та Луцькому НТУ, в які зараховуються на 3-й курс за результатами співбесіди у вигляді тестів із спецдисциплін на відповідний напрям підготовки.

 

Дисципліни, які вивчаються на спеціальності

з циклу професійної та практичної підготовки ОПП

«Автомобілі», «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Електрообладнання автомобілів», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Автомобільні перевезення», «Правила безпеки дорожнього руху», «Організація та планування підприємств», «Охорона праці в галузі», «Основи менеджменту», «Будова, технічна експлуатація та ремонт автомобілів іноземного виробництва», «Автомобільні двигуни» та «Теорія та конструкція автомобілів»

 

Про практику

Вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду є основними задачами при проведенні практик зі студентами коледжу.

У процесі навчання та у період проходження навчальних практик (слюсарно-верстатна, монтажно-демонтажна, технічного обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів) студенти опановують робітничі професії. Завершальним етапом навчальної практики є складання кваліфікаційного іспиту на одержання робітничої професії: слюсаря з ремонту автомобілів і двигунів 2-3 розряду. На IV курсі студенти проходять технологічну і переддипломну практики, які проводяться на базових підприємствах. На цей період видається наказ по коледжу та підприємствах про призначення керівників практики провідних спеціалістів підприємства і наказ (розпорядження) по цеху про закріплення студентів за досвідченим робітником-наставником. Безпосереднє керівництво виробничою практикою студентів у цехах, бригадах, ділянках, відділеннях тощо покладається на постійно працюючих у них фахівців, які зобов’язані забезпечити виконання студентами програми практики і надати оцінку якості їхньої роботи. Переддипломну практику студенти проходять відповідно до завдання на дипломне проектування. Базами проходження практик студентами коледжу є: АТП «10706», ТзОВ «Ідея», ВО «Ковельсільмаш», СТО та автосервіси, тощо.

 

Матеріальне забезпечення навчального процесу

Коледж розміщений на території 4,7 га. Його комплекс складається з триповерхового навчально-побутового корпусу, навчально-виробничих майстерень, дев’ятиповерхового гуртожитку, спортивної бази, котельні та гаражів.

Кабінети та лабораторії, які розміщені в навчально-побутовому корпусі та навчально-виробничих майстернях обладнані відповідно до вимог діючих навчальних планів. Для проведення лекцій та лабораторно-практичних занять на спеціальності задіяні мультимедійні аудиторії та комп’ютерні класи, лабораторії: «Ремонту автомобілів і двигунів», «Фізики», «Хімії», «Автомобільно-експлуатаційних матеріалів», «Комп’ютеризації виробництва», «Обчислювальної техніки та програмування», «Комп’ютеризації виробництва», «Обробки матеріалів та автомобільних двигунів», «ТО автомобілів і двигунів», «Приводів технологічного устаткування». Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідним навчально-методичним забезпеченням: навчальною та довідковою літературою, відповідними методичними посібниками, навчальними моделями, плакатами, планшетами, тощо. В навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях використовуються засоби мультимедіа, комп’ютерна техніка, програмуючі калькулятори, діапроектори, кодоскопи, епіпроектори, телевізори, магнітофони і програвачі, тощо. В навчальному процесі використовується близько 300 діючих моделей машин і механізмів, які виготовлені студентами під час виконання курсових та дипломних проектів. Навчально-виробничі майстерні розміщені в окремих корпусах. Механічна, слюсарна, монтажно-демонтажна, фрезерна та токарна майстерні, відділення верстатів з ЧПК, зварювальна дільниця дають можливість проводити різні види практик зі студентами. У навчально-виробничих майстернях встановлено 60 одиниць сучасного металорізального обладнання, в тому числі чотири верстати з ЧПК. При кабінетах і лабораторіях працюють предметні гуртки. Робота в гуртках ведеться згідно з планами, що розглядаються і затверджуються на засіданнях методичних циклових комісій. Основними напрямками роботи гуртків є участь у створенні і реконструкції навчально-матеріальної бази кабінетів і лабораторій; виготовлення наочних посібників, макетів, стендів; ремонт навчального обладнання. Члени гуртків беруть активну участь в олімпіадах з різних предметів, конференціях, конкурсах, в тому числі міжнародних.

 

Кадрове забезпечення навчального процесу

Рівень кваліфікації керівного складу Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ та кадрове забезпечення спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» здатні забезпечити якісну підготовку фахівців та відповідають чинним вимогам. На спеціальності працює колектив з досвідчених висококваліфікованих викладачів. Навчально-виховний процес на спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» забезпечує 26 викладачів, з них 4 (15,38 %) викладачі-методисти, 3 (11,54 %) старших викладачів, 8 (30,77 %) – з вищою кваліфікаційною категорією, 4 (15,39 %) – з І кваліфікаційною категорією, 5 (19,23 %) – з ІІ кваліфікаційною категорією, 2 (7,69%) – з кваліфікаційною категорією спеціаліст. Всі вони мають відповідну освіту і досвід роботи за спеціальністю.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється при відповідних кафедрах Луцького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівського національного аграрного університету, на базі Волинського обласного інституту післядипломної освіти, на базовому підприємстві ПАТ «Ковельсільмаш» тощо. Протягом 2010-2014 років всі викладачі випускної методичної комісії спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування при відповідних кафедрах вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Випускна методична комісія підтримує дружні стосунки із спорідненими комісіями, кафедрами і факультетами профільних ВУЗів України та країн СНД.

 

Методичне забезпечення навчального процесу

Для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу в коледжі діє випускна методична комісія зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Очолює комісію досвідчений фахівець, викладач вищої категорії, викладач-методист Наумич Сергій Матвійович. На засіданнях комісії розглядаються різноманітні питання, що стосуються погодження плануючої та навчально-методичної документації, тематики курсового та дипломного проектування, розробки та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, розробки методик викладання навчальних дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських та індивідуальних занять. Відповідно до освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності викладачі розробляють та вдосконалюють робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають Галузевому стандарту вищої освіти України, розробленого робочою групою фахівців для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Загальна кількість дисциплін, що вивчаються за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста становить 31.

Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі випускної методичної комісії постійно розробляють нове навчально-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. З метою систематизації, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з фахових дисциплін навчальним планом передбачено виконання двох курсових проектів з дисциплін: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів» та курсової роботи з дисципліни «Організація та планування підприємств». Щороку вдосконалюється структура і зміст курсових та дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів. Під час виконання курсових та дипломних проектів використовується сучасна комп’ютерна техніка та відповідне програмне забезпечення. Студенти мають можливість працювати з ліцензійною програмою «Компас 3D-V14», яка дає можливість виконувати розрахункову та графічну частину проектів. В коледжі є в наявності засоби широкоформатного друку, які дають можливість виконувати друк графічної частини у форматах А1, А2 та А3.

 

Науково-дослідна робота

Викладачі спеціальності активно займаються науково-дослідною роботою. У 2010 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук Бабарика Степан Федорович, заступник директора з навчально-виробничої роботи. Завідувач відділення, викладач технічних дисциплін Русаков Д.С. продовжує працювати над дисертаційним дослідженням процесу гранулювання органо-мінеральних сумішей. Переважна більшість викладачів займається науково-пошуковою роботою з дослідження проблемних питань навчально-виховного процесу вищої школи. Є бажаючі займатись науковими дослідженнями при аспірантурі Луцького НТУ. Викладачі відділення активно беруть участь в обласній виставці передового педагогічного досвіду «Творчі сходинки педагогів Волині» та у конкурсі «Краща методична розробка Луцького НТУ», на яких їхні доробки отримують високу оцінку компетентного журі в різних номінаціях, відзначають грамотами й подяками управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Луцького НТУ.

 

Студенти і випускники

Під керівництвом досвідчених викладачів (Наумича Сергія Матвійовича, Бабарики Степана Федоровича, Русакова Сергія Олексійовича, Русакова Дениса Сергійовича) студенти займаються науково-дослідною та науково-пошуковою роботою, постійно беруть участь у міжнародному конкурсі «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования». Студенти відділення постійно займають призові місця у даному конкурсі і нагороджуються грамотами та дипломами за професійне володіння комп’ютером та системою тривимірного моделювання КОМПАС-3D. До таких студентів належать Потапчук Марк, Лясковський Андрій та інші.

Випуск молодших спеціалістів денної форми навчання зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» у коледжі розпочато з 2005 року. За цей час для народного господарства було випущено понад 400 фахівців, які працюють на підприємствах агропромислового комплексу, в тому числі на базовому підприємстві ВО «Ковельсільмаш», АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», ВАТ «Рожищесільмаш», ПАТ «СКФ Україна», ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», у науково-дослідних та вищих навчальних закладах, митній службі, комерційних структурах та на інших підприємствах Волинської області та України. Серед випускників коледжу є керівники підприємств, заступники директорів, начальники цехів, технічних відділів, майстри виробництва, тощо.