Організація методичної роботи в коледжі

          Організаційним та об'єднуючим центром методичної  роботи  з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу.

        Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів,  удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самооосвіти.

Основними завданнями методичного кабінету є:

1) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам в розвитку педагогічної майстерності;

2) координація колективних форм і методів роботи та самоосвіті по підвищенню педагогічної майстерності та удосконаленню фахової підготовки викладачів;

3) організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

Методичний кабінет проводить таку роботу:

1) створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

2) займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інфомаціює;

3) бере участь в організації та проведенні педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

4) бере участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників;

5) сприяє впровадженню в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, досягеннь науки і техніки, передового педагогічного досвіду;

6) надає допомогу педагогічним працвникам в розробці навчальних планів і плануючої документації;

7) надає методичну допомогу молодим та малодосвідченим викладачам;

8) активізує видавничу діяльність викладачів.

 

До основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників в КПЕК Луцького НТУ належать:

1. Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів.

2. Розробка і підгтовка нових лабораторних робіт.

3. Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю.

4. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

5. Створення електронних посібників.

6. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

7. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

8. Підготовка персональних художніх виставок.

        З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 9 предметних (циклових) комісій.  Керівництво роботою предметних ( циклових ) комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів.
       Визначення змісту, форм і методів роботи предметної (циклової)  комісії залежить від конкретних умов роботи коледжу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів.

       Інженерно-педагогічний колектив коледжу працює над проблемним питанням «Застосування інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі».

 

Відділення Предметні циклові комісії Випускні циклові комісії

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Виробництво с/г машин

Обслуговування програмних системних комплексів

Організація виробництва

Бухгалтерський облік

Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Природничо-математичних дисциплін

Фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

Фізичного виховання

Комп'ютерних дисциплін

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигнунів

Виробництво с/г машин

Організація виробництва

Бухгалтерський облік