Комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
 
Байчук Ніна Тихонівна - голова комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, відмінник освіти України, викладач-методист.
Склад комісії:

      1. Байчук Н.Т.              7. Макарчук Ж.І.                 13. Потапчук О.М.

      2. Вегери Т.Г.               8. Грисюк О.М.                       14. Борисюк Л.В.

      3. Гончаренко С.П.      9. Приймачук О.В.               15. Цехової В.Ю.

      4. Шульган О.В           10. Гуменної О.С.                  16. Шимчук Н.І.

5. Коваля П.С.            11. Васковець Л.П.

6. Подчасової Т .В.     12.Пица В.І.

 

Проблема, над якою працює методична комісія:
 
Пошук нових технологій навчання, зумовлених рефомуванням національної освіти.
 
        В сучасних умовах, пов'язаних з необхідністю раціонально й оперативно застосовувати нові методики, прийоми й форми навчання, значно зростає роль циклової методичної комісії. Викладачі комісії постійно вдосконалюють форми роботи, опановують нові технології вивчення гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, набувають досвіду впровадження комунікативно-діяльнісного, культурологічного, проблемного принципів навчання. У цих напрямках розробляють проблемні питання, над розв'язанням яких працюють протягом одного чи кількох навчальних років: готують доповіді, автореферати, розробляють структуру занять, готують методичні розробки, електронні підручники, дають відкриті заняття тощо. Як наслідок - вивчено і узагальнено досвід роботи викладачів-методистів:
        Байчук Н.Т. "Особистісно зорієнтоване навчання як засіб громадянського становлення студентів";
        Макарчук Ж.І. "Реалізація діялнісного підходу при викладанні основ економічних теорій шляхом навчання в групах".

       
        Завдання, над якими працює комісія:
 
        1. Вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду.
        2. Створення умов для самовдосконалення і саморозвитку особистісних якостей педагога.
        3. Розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки, професійної майстерності.
        4. Контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності.

        Поставлені перед комісією завдання вирішуються через:
        а) теоретичну підготовку викладачів з вибраних тем і проблем;
        б) удосконалення методики проведення занять і позааудиторних заходів.
      Впровадження інноваційних методів навчання - це шляхи удосконалення змісту і структури навчальних занять, пов'язані із переходом ВНЗ І-ІІ рівня акредитації на лекційно-семінарську форми навчання. "Технікум був і залишається навчальним закладом, який, готуючи молодших спеціалістів, щоденно і прискіпливо вчить конкретним знанням, умінням і навичкам" (Ткаченко В.М.). Тому нехтування методикою минулого є недоцільним. Але перехід до вузівських технологій - вимога часу. У зв'язку з цим перед викладачем стоїть нелегке завдання - пошук шляхів оптимального поєднання форм і методів навчання, які б не знижували рівня знань випускників, давали можливість формувати в майбутніх спеціалістів актину життєву позицію, розвивати кругозір та ринкове економічне мислення.
        Однією з важливих ділянок методичної роботи є організація взаємовідвідування занять. Це одна із форм підвищення кваліфікації викладача. Адже саме вона сприяє перенесенню кращих методів роботи одного педагога в практику діяльності інших, надихає викладача на пошук нових шляхів навчання і виховання, будить творчу ініціативу.
        На належному рівні поставлена і самоосвітня робота викладачів. Кожен педагог сам визнає напрям і зміст своєї роботи. Звичайно, основне її завдання - прагнення до професійного самовдосконалення. Самоосвітню роботу викладачі планують в індивідуальному плані, потім звітують на засіданнях комісії, у творчих звітах, на педагогічних читаннях, педагогічних радах.
        Мандрівний філософ і просвітитель кінця XVIII століття Г.Сковорода зазначав: "Хто хоче вчити інфших, сам має багато вчитись" . Саме в цьому напрямку і працюють члени нашої циклової комісії, розвиваючи свій творчий методичний потенціал.

                                          Вегера Тетяна Георгіївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділень «Бухгалтерський облік», «Обслуговування програмних систем і комплексів».

         В своїй роботі дотримується сучасного підходу до вивчення іноземної мови, який сприяє ефективному оволодінні мовою як засобом спілкування. Максимально розвиває індивідуальні можливості кожного студента, дотримуючись особистісно-зорієнтованого підходу до організації навчання іноземній мові.

         Досвід Вегери Т.Г. на тему: «Реалізація активних методів навчання на заняттях іноземної мови» вивчений, узагальнений і поширюється серед викладачів коледжу.

         Активно працює над виданням навчально-методичної літератури. Усі методичні доробки затверджені науково-методичною радою Луцького НТУ, рекомендовані до друку, окремі видані масовим тиражем. Зокрема, навчальний посібник «Бухгалтерський облік» у співавторстві затверджений і рекомендований до друку МонУ, виданий тиражем у 300 примірників. 

Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, обласних методичних засіданнях викладачів іноземної мови, облікових дисциплін та зав.відділень. Зокрема, у 2011р. виступала з доповіддю «Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів».

Активно готує студентів до участі в у регіональних студентських наукових конференціях, друкується у науково-методичному журналі «Освіта: технікуми, коледжі», проводить відкриті заняття.

Активно сприяє згуртуванню студентського колективу, вивчає індивідуальні особливості студентів, формує громадянську позицію, прищеплює почуття патріотизму, людяності, відповідальності за доручену справу.

 

Шульган Олена Віталіївна, заступник директора з виховної роботи, викладач культурології.

 Ерудована, має глибокий рівень знань та практичної підготовки, володіє методикою викладання, творчо підходить до кожного заняття, прагне до оновлення і удосконалення своїх умінь.  Впроваджує інноваційні форми і методи навчання, спрямовані на розвиток у студентів індивідуальної творчої особистості, зосереджує основну увагу на наближення студентів до реалій сьогодення. Викладач є автором електронного посібника з культурології, багатьох методичних видань, затверджених методичною радою Луцького національного технічного університету.   З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на своїх заняттях використовує різноманітні інтерактивні методи навчання: робота в малих групах, семінари-конференції, проекти. Вагоме значення приділяє проведенню лекцій та семінарських занять, урізноманітнює їх типи.  Ефективно застосовує форми індивідуальної та самостійної роботи, заохочує студентів до науково-пошукової роботи.

                                     

 Як заступник директора з виховної роботи сприяє впровадженню в навчально-виховний процес основних засад Концепції національного виховання, творчо працює з талановитою молоддю, результативно реалізує новітні технології, окремі методики у виховній роботі.

Макарчук Ж.І. викладач вищої категорії, викладач-методист. Макарчук Ж.І. викладає в коледжі економічну теорію, політекономію.

Постійно працює над зростанням фахвої і педагогічної майстерності, тому глибока наукова і педагогічна підгтовка, прогнення до оновлення і удосконалення своїх знань, творчий підхід до кожного заняття забезпечує постійне фахове зростання.

При проведенні занять Макарчук Ж.І. удосконалює вже випробувані і впроваджує нові види робіт зі студентами, знаходиться у постійному пошуку активних форм і методів навчання.

При викладанні нового матеріалу викладач чітко продумує лекційно-семінарську систему занять, навчає студентів аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення, прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень, розв'язувати і пояснювати розв'язки задач, користуватися законами, постановами уряду. Використанні опорних конспектів-схем, групової роботи, студентів, мультимедійних засобів навчання, комп'ютерних технологій, організація самостійної роботи під керівництвом викладача, семінарів-практикумів дають змогу активізувати пізнавальну діяльність студентів і знайти оптимальний варіант проведення занять.

 

Коваль Петро Сергійович, викладач дисципліни "Основи філософських знань", викладач вищої категорії, старший викладач. Педагогічний стаж 26 років.

У своїй роботі використовує найсучасні освітні технології. Активно запроваджує при викладанні дисципліни кредитно-модульну систему навчання. Постійно ділиться досвідом роботи по запровадженню кредитно модульної системи при викладанні дисципліни "Основи філософських знань" з викладачами коледжу.

Активно працює над виданням навчально-методичної літератури. Зокрема, розроблений електронний навчальний посібник "Основи філософських знань".

Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, обласних методичних засіданнях викладачів суспільних дисциплін.

Активно готує студентів до участі в регіональних студентських наукових конференціях.


Тиждень циклової методичної комісії гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

У Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького НТУ з 13 по 17 березня 2017 року проходив Тиждень циклової методичної комісії гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Чітко сплановані, якісно підготовлені і проведені заходи цього Тижня сприяли розвитку творчої активності студентів, поглибленню їх знань, підвищенню інтересу до навчання, а також дали змогу узагальнити і поширити кращий педагогічний досвід.

Відповідно до програми Тижня у понеділок студенти груп 478, 385, 292, 104 під керівництвом викладачів Приймачук О.В. та Шимчук Н.І. відкрили свято композицією „Гомонять історії сторінки про українську Диво-жінку”. Старшокурсники на заході проявили творчу студентську виправку, високий артистизм.

Студентський турнір „Геніальна література живе вічно” відбувся у вівторок. Першокурсники 01, 03, 04, 05, 06, 07 груп засвідчили велику любов до зарубіжної літератури, яку викладають у них Борисюк Л.В., Подчасова Т.В.

У середу глядачі мали можливість пройнятися патріотичними мотивами, великими національними почуттями. Гуменна О.С. провела заняття – панораму „Дзвони памяті” за участю студентів 1 і 2 курсів, священика Івана Оринчака, учасників АТО.

А в актовій залі цього дня викладач Коваль П.С. і студенти 103, 104, 107 груп на високому рівні провели історико-літературну годину „Символи Духу”.

Цікавим виявився четвер 16 березня. Відбулась презентація гуртка „Спілкуємось англійською із задоволенням”. Тема засідання „Англійська мова – шлях до успіху”. Члени гуртка разом із викладачами Вегерою Т.Г., Хилюк О.О., Грисюк О.М. продемонстрували шляхетність, благородство, вміння класно спілкуватись діловою англійською мовою.

У пятницю відбулося засідання методичного салону, на якому провели підсумки Тижня циклової комісії. Гарно організували засідання викладачі Байчук Н.Т., Мелещук Л.В., Шимчук О.В., Пиц В.І. У студентськіій залі директор коледжу Селівончик Т.В. нагородила студентів – переможців конкурсів, олімпіад, конференцій, що відбулися у цьому навчальному році. Калейдоскоп педагогічних ідей озвучила доповідач Шульган О.В., заступник директора коледжу, запросивши присутніх у віртуальну залу педагогічних ідей і пошуків. Шульган О.В. у цьому році підготувала і успішно захистила роботу з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У затишній кавярні члени комісії, представники адміністрації, запрошені мали можливість обмінятись враженнями, досвідом, набутими протягом Тижня.