Випускна методична комісія

зі спеціальності "Бухгалтерський облік"

голова комісії - кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Михалевич Світлана Гнатівна

Склад комісії:

1. Михалевич С.Г.       4. Михалевич В.М.  

2. Дацюк А.А.              5. Зубчик Л.В.        

3. Михалевич П.М.      6. Гончаренко О.О.

Основним проблемним питанням випускної методичної комісії викладачів зі спеціальності «Бухгалтерський облік» є: «Запровадження нетрадиційних та науково-пізнавальних методів навчання для підвищення ефективності викладання дисциплін та належної підготовки фахівців».

Методична комісія викладачів – це команда фахівців, яка активно підтримує та нарощує молоді кадри, сприяє розвитку бухгалтерського обліку.

Члени комісії проводять підготовку фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік» з 1997 року.

Основна увага в навчальному процесі спрямована на підготовку фахівця-бухгалтера, не лише як обліковця, а як консультанта керівників і власників підприємства, який здатний аналізувати напрями вкладення коштів, обирати оптимальну систему оподаткування.

 Протягом навчання студенти здобувають підготовку з фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін, таких як бухгалтерський облік, фінансовий облік, податковий облік, контроль і ревізія, економічний аналіз, звітність підприємств, аудит, ІСО та ін.

Наші випускники вміють застосовувати раціональну форму ведення бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки діяльності підприємства; обирати систему оподаткування залежно від обсягів діяльності; аналізувати напрямки вкладення коштів; проводити контроль і ревізію діяльності та ін.

 В комісії створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. Процес навчання проходить в спеціально обладнаних аудиторіях. Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп'ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп'ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми, в тому числі 1С: Бухгалтерія.

Випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» працюють головними бухгалтерами, фінансовими директорами, аналітиками, аудиторами, ревізорами, інспекторами на підприємствах різних форм власності та в державних установах.

  Блискуче поєднання теоретичних знань та практичних навичок, які демонструють студенти і випускники спеціальності «Бухгалтерський облік», можливе, значною мірою, завдяки самовідданій праці викладачів комісії.

На даний час, для забезпечення підготовки фахівця з відповідним рівнем економічних знань, ділових навичок та вмінь прийняття раціональних управлінських рішень, в складі комісії працює 8 викладачів, серед яких 1  - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету (Михалевич С.Г.), п’ять  викладачі мають вищу категорію (Михалевич С.Г., Михалевич П.М., Дацюк А.А., Гончаренко О.О., Зубчик Л.В.).

 Сучасний стан науково-дослідної роботи комісії свідчить про її високий науковий потенціал - 3 здобувачі – члени комісії готують до захисту дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Викладачі комісії ведуть активну наукову роботу, про що свідчить кількість опублікованих наукових праць у фахових виданнях та матеріалах конференцій. Значний вклад належить Михалевич С.Г. (понад 30 наукових публікацій), Дацюк А.А. та Михалевич П.М., які мають понад 10 наукових публікацій.

 Наукову роботу комісія реалізує за такими напрямами:

Ø     організація, проведення, участь викладачів комісії у науково-практичних конференціях, семінарах;

Ø     публікація наукових статей, тез доповідей;

Ø     наукова робота студентів під керівництвом викладачів комісії.

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях. Зокрема тільки протягом 2010-2016 навчального року двадцять чотири студенти - випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» взяли участь у міжнародній конференції молодих науковців, яка проводилась на базі Луцького національного технічного університету.

Про високий рівень підготовки випускників свідчать здобуті призові місця, які вони виборюють у обласних студентських олімпіадах з дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Бухгалтерський облік».

Методичне забезпечення навчального процесу було і залишається основним критерієм якісної освіти у вищому навчальному закладі. У зв'язку з змінами, що відбулися у навчальних планах, викладачами комісії постійно проводиться оновлення та розробка робочих програм, методичних вказівок до виконання курсових робіт, розробка модульних тестових програм та інших матеріалів для контролю знань студентів.

 Викладачами комісії розробляються методичні вказівки для вивчення теоретичного курсу, проведення практичних занять, виконання контрольних та курсових робіт.

 З метою створення якісно нового навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін викладачі комісії беруть участь у розробці власних посібників.

Так Михалевич Світланою Гнатівною, у співавторстві з к.е.н., професором Садовською Іриною Борисівною, було підготовлено до друку і видано два навчальних посібники, яким присвоєно Гриф Міністерства освіти і науки України, а саме: «Бухгалтерський облік» (Лист №1.4/18–Г–119 від 09.01.2009р.) та «Фінансовий облік» (Лист № 1/11-290 від 17.01.2011р.).

 


   Хорошою традицією студентів Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету є те, що вони щорічно беруть участь у науково-практичних і науково-методичних конференціях, круглих столах, різноманітних олімпіадах та конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня.

   Не винятком є і 2015-2016 навчальний рік у якому студенти – третьокурсники (група 381 «Д») спеціальності «Бухгалтерський облік» під керівництвом досвідчених викладачів, а саме: кандидата економічних наук, доцента Михалевич Світлани Гнатівни та Дацюк Альони Анатоліївни, взяли активну участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки».

  Так, у збірнику матеріалів науково-практичної конференції за напрямом дослідження «Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку» та «Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки» свої роботи опублікувати Гурська Юлія, Задерей Наталія, Каганюк Аліна, Юлія, Семенюк Анна і Зубчик Вадим.

   За розкриття актуальної теми дослідження, творчий підхід до вирішення наукових проблем та представлення одержаних результатів Білінець Юлія, Зубчик Вадим і Семенюк Анна були нагороджені дипломами І-го ступеня.

   Підсумки роботи учасники конференції активно обговорювали за круглим столом.